Laan der Verenigde Naties 60, 3314 DA, Dordrecht
085-2104775 (op naam van Anders Verzuimmanagement)

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Samenwerking Poortwachter Drechtstreden e.o.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever, ook als Opdrachtnemer derden inschakelt.
2. Partijen zijn onafhankelijk van elkaar en niet te beschouwen als elkaars vertegenwoordiger.

Artikel 2. Prijzen en prijsverhoging
1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
2. Tarieven zijn exclusief BTW en heffingen, onder meer van overheidswege en onkosten,
waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd verhoging van kosten en heffingen door te berekenen.
4. Bij een gezamenlijk verstrekte opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk.
5. Opdrachtgever is gehouden op verzoek van Opdrachtnemer zekerheid te stellen in een door
Opdrachtnemer te bepalen vorm, bij gebreke waarvan deze de uitvoering mag opschorten.
6. Verschuldigdheid van het tarief is niet afhankelijk van het resultaat van de uitvoering.

Artikel 3. Termijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. Een overeengekomen termijn is voor Opdrachtnemer nimmer een fatale termijn.
2. Opdrachtnemer mag werkzaamheden laten verrichten door derden.
3. Opdrachtnemer neemt uitsluitend een inspanningsverbintenis op zich.
4. Toepasselijkheid van art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.
5. Opdrachtnemer mag de overeenkomst in fasen uitvoeren en factureren. Opdrachtnemer mag uitvoering van
een fase opschorten totdat Opdrachtgever de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en betaald.
6. Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan uitvoering van de overeenkomst door o.m. tijdig
faciliteiten en medewerkers ter beschikking te stellen en toegang tot de locatie te verlenen, die dient te voldoen
aan alle Arbo en andere wetgeving zoals bijv. art 7:685 BW.
7. Opdrachtgever dient alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering, tijdig en volledig aan
Opdrachtnemer te verstrekken.
8. Als Opdrachtgever in het voorgaande tekort schiet mag Opdrachtnemer de uitvoering opschorten en / of de uit
de vertraging voortvloeiende kosten en schade bij Opdrachtgever in rekening brengen.
9. Opdrachtgever dient zelf vast te stellen of de inhoud van de overeenkomst in overeenstemming is met diens
behoeften.
10. De termijn voor uitvoering begint nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft
gesteld. Opdrachtnemer mag eerder beginnen met de uitvoering.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. In geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van
Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk
over zijn vermogen kan beschikken, mag Opdrachtnemer de overeenkomst terstond opzeggen, zonder enige
verplichting tot schadevergoeding.
2. Als Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt en de reden daarvoor niet aan Opdrachtnemer is
te wijten, is deze het volledige loon verschuldigd, vermeerderd met de gemaakte onkosten.

Artikel 5. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken waardoor Opdrachtnemer niet in staat is
haar verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer mag zich ook op overmacht beroepen als deze intreedt nadat
Opdrachtnemer had moeten nakomen.
2. Opdrachtnemer kan gedurende de overmacht haar verplichtingen uit overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan twee maanden, mag elk der partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting
tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever
van rechtswege in verzuim. Vanaf de factuurdatum is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of per
gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval deze verschuldigd is.
2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen tenminste 15% met een minimum van € 45,-. Bij niet tijdige betaling is Samenwerking
Poortwachter Drechtsteden voorts gerechtigd tenminste € 12.50 administratiekosten in rekening te
brengen.
3. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, als niet ook rente en incassokosten worden voldaan.
4. Opdrachtgever dient te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening, uit welken hoofden dan ook.

Artikel 7. Reclames, verjaringstermijn
1. Indien Opdrachtgever reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
2. Opdrachtgever dient binnen twee weken na ontdekking of nadat Opdrachtgever een gebrek redelijkerwijs had
behoren te ontdekken, te klagen, op straffe van verval van alle rechten.
3. Vorderingen van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, vervallen na één jaar na het ontstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan uit door of namens
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. Elke aansprakelijkheid voor directe schade is uitgesloten.
3. Elke aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van
Opdrachtnemer of met de leiding belaste werknemers.
4. In alle gevallen is aansprakelijkheid beperkt tot bedrag dat in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd onder de
verzekering van Opdrachtnemer.

Artikel 9. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden en dient Opdrachtnemer zowel buiten
als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele
wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Bij uitsluiting is bevoegd de rechtbank Rotterdam.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten, behoudens spoedeisende gevallen.